Redegjørelse Åpenhetsloven

Om Seal Engineering AS

Seal Engineering AS (SE) er et norsk, privateid aksjeselskap etablert i 1997. Selskapets misjon er å utvikle og produsere tetningsløsninger for krevende industriell bruk. Bedriftens styringssystem for kvalitet og ledelse er sertifisert av DNV i henhold til kravene i ISO9001:2015. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i organisasjonen. Bedriftens hovedmarked er underleverandører og sluttbrukere i energiproduserende industri.

Redegjørelse Åpenhetsloven

Informasjon om åpenhetsloven, en ny lov vedtatt av Stortinget som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Informasjonsplikten er gjeldende fra loven trer i kraft 1.juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år - første gang 30. juni 2023. Loven omfatter både private og statsforetak som tilbyr varer eller tjenester. Forbrukertilsynet vil føre tilsyn, og skal kunne ilegge virksomheter tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på loven. SE omfattes av regelverket.

Forankring av ansvarlighet

SE har prosedyrer og dokumenter som sikrer at våre verdier og etiske retningslinjer er kommunisert til alle ansatte i selskapet. Vi arbeider kontinuerlig med å forankre kravene i dokumentene og policyen i vår virksomhet, blant annet gjennom opplæringssystemet og ved å inkludere hensynet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre interne rutiner og retningslinjer.

Aktsomhetsvurderinger

SE har igangsatt arbeid med aktsomhetsvurderinger og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med åpenhetslovens krav. Vi har utarbeidet og kommunisert retningslinjer til våre ansatte. Basert på kartlegging og risikovurdering har vi også utarbeidet retningslinjer som omfatter krav til leverandører og forretningsforbindelser. For mulige nye leverandører er aktsomhetsvurdering innført som del av standard rutine for leverandørgodkjenning. For å innhente aksept for våre rutiner har vi utarbeidet verktøy for innhenting av samtykke til vår Supplier Code of Conduct og vi overvåker status i et nyutviklet Dashbord i CRM-system. Dersom risikoanalyse eller funn avdekker eksisterende eller potensielle negative konsekvenser for menneskerettighetene vil vi bruke vår påvirkningskraft og treffe nødvendige tiltak for å stanse eller forebygge slike negative konsekvenser.  

Relevante policyer og dokumenter

  • DO#600 SE Personalhåndbok (med adferdskode (code of conduct) for ansatte)
  • DO#503 SE Supplier Qualification Questionnaire
  • DO#2634 Veiledning - Leverandørstyring
  • DO#10453 Risiko- og mulighetsstyring
  • DO#16210 Leverandørkodeks/Supplier code of conduct

Henvendelser vedrørende informasjonsplikt: info@sealengineering.no

Du kan lese mer om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider.